706 | Loyalty – Armenuhi Sisyan, Armenia

illustratie bij ithace 705

Tree of Life, © Ben Will Studio

 

Loyalty

I will always stay loyal to you, tree!

When we are no longer here one day,

I’ll become a line,

you’ll turn to a page

and we shall meet each other

and be devoted,

I as a poem,

you as a white page

and so we will embrace each other.

Armenuhi Sisyan, Armenia

***

Ես միշտ հավատարիմ կմնամ քեզ, ծա՛ռ. / երբ մի օր մենք չեն լինի, / ես կդառնամ տող, /դու` էջ, / կհանդիպենք իրար / ու կնվիրվենք, / ես` որպես բանաստեղծություն, / դու` որպես էջ ճերմակի / ու կփարվենք իրար…