Haiku Bashô

Como recuerdo

sus alas deja en la amapolala

 mariposa

***

Un viejo estanque

se sumerge una rana

ruido de agua

***

Primera lluvia

hasta los monos buscan

mejor refugio

Matsuo Bashô, Japón (644-694)

Traducción Germain Droogenbroodt -Rafael Carcelén

Shirageshi ni
hane mogu chó no
katami kana

***
Furu ike ya
kawazu tobikomu
mizu no oto

***
Hatsu-shigure
saru mo ko-mino o
hishige nari

Como recuerdo

sus alas deja en la amapola

la mariposa

Matsuo Bashô

***

Traducción Germain Droogenbroodt- Rafael Carcelén

Caligrafia Taeko Uemura

Un viejo estanque

se sumerge una rana

ruido de agua

Matsuo Bashô 

***

Traducción Germain Droogenbroodt – Rafael Carcelén

Caligrafia Taeko Uemura

Primera lluvia

hasta los monos buscan

mejor refugio

Matsuo Bashô

***

Traducción Germain Droogenbroodt – Rafael Carcelén

Caligrafia Taeko Uemura